Book:
Chapter
Verse:
HIDE:
MT
 
EHLL
 
ANSTEY
 
Scheme  Transliteration 
MT בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ׃
EHLL bə-rēšīṯ bå̄rå̄ ʾɛ̆lōhīm ʾēṯ haš-šå̄mayim wə-ʾēṯ hå̄-ʾå̄rɛṣ
ANSTEY bɑ̆=reːˀš-íːʲṯ bɔːrɔ̀ːˀ ʔɛ̆loːh-íːʲm ʔèːṯ= hɑš=šɔːmɑ́ːj-im wĕ=ʔèːṯ= hɔː=ʔɔ́ːrɛṣ
 

Notes

  1. The transliteration skips the Aramaic portions at the moment. This will be fixed in the future
  2. Qamets gadol and qamets qatan are not distinguished
  3. The transliteration skips ketiv words. Qere words are marked with an asterisk in the MT
  4. The decalogue follows the lower cantillation
  5. The Hebrew text is taken from Groves-Wheeler Westminster Hebrew Morphology 4.10 (WTS).
    However, a few emendations of WTS have been made of words that are morphologically problematic. A list of these will be forthcoming
  6. The Anstey scheme is a more complex transliteration and documentation explaining it is forthcoming
  7. Please report all errors here